טפסים

  
  
1
הזמנת תיק בניין
1.1
יפוי כוח
2
בקשה לקבלת מידע בנכס
3
בקשה לדיון עקרוני או הקלות
4
בקשת היתר לעבודה מצומצמת
6
הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה
7
ויתור זכויות
8
נוסח ערבות לבניה חדשה
8.1
ערבות בנקאית לתוספת בניה
9
תצהיר מבקש לבניית דו משפחתי
10
התחייבות לשמירה על מילוי חללים
11
כתב התחייבות כנספח להיתר בניה
12.1
הצהרה בדבר אימות פרטי התוכנית
13
הצהרת מהנדס מתכנן השלד
14
הצהרת מהנדס ביצוע
15
בקשה לפטור ממקלט
16
הצהרת מתכן שלד - עודפי עפר
17
אישור מחלקה טכנית לצורך חיבור מונה מים
18
הצהרה בעניין תקן 1045
19
אישור מחלקת ביטחון להכנסת פועלים
20
דרישות לקבלת הטופס 4
21
הצהרה בעניין תקן 1556
​​​

​​​​​​